Deklaracja dostępności

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony sieci Eduroam.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-14.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-26.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • brak poprawnego wyświetlania elementów graficznych po zmianie orientacji wyświetlania strony,
 • niektóre elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki
 • brak udogodnień dla osób niesłyszących/niewidomych, i niedosłyszących/niedowidzących w załączonych plikach multimedialnych – pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych
Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek.
Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Instytucją odpowiedzialną jest Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Kontakt: bon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie odpowiedzialne jest również  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, bon@ujd.edu.pl, tel. 34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Wstępne rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich drogą elektroniczną.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Dostępność architektoniczna budynków dydaktycznych:

1. Częstochowa, Waszyngtona 4/8 Rektorat, Główna Siedziba Uczelni
2. Częstochowa, Zbierskiego 6  Akademickie Centrum Sportowe
3. Częstochowa, Zbierskiego 2/4
4. Częstochowa, Armii Krajowej 13/15
5. Częstochowa, Armii Krajowej 36A
6. Częstochowa, Dąbrowskiego 14
7. Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”


 

Częstochowa, Waszyngtona 4/8  Rektorat, Główna Siedziba Uczelni

Dostępność wejścia do budynku
Wejście główne – schody z pochwytami, dla osób pełnosprawnych i z lekką dysfunkcją ruchową.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się z boku budynku 30 m w lewo od wejścia głównego. Znajduje się tam pochylnia z kostki brukowej z poręczami. Drzwi są aluminiowe, z klamką do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada platformę dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na I piętro w segmencie B – kierunek w lewo od wejścia głównego lub od strony podjazdu oraz windę w segmencie C – kierunek w prawo od wejścia głównego, w pełni dostosowaną dla osób z niepełnosprawnościami ruchu, słuchu, wzroku. Winda posiada informacje dotykową w alfabecie Braille’a, elementy sterowe wewnątrz kabiny oraz zewnętrzny przycisk wezwań umieszczony na poziomie ręki osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi dźwigów zamykają się i otwierają automatycznie, posiadają czujnik zatrzymujący zamykanie jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą. Dźwigi wyposażone są w sygnalizację dźwiękową informującą o położeniu kabiny. Winda jest z poziomu parteru do 7 piętra.
Jest możliwość dostania się do większości pomieszczeń na poszczególnych piętrach
z ograniczeniem na piętrach II, III i IV – niedostępność dotyczy przejść z segmentu C do D.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W obiekcie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
W Auli na I piętrze zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia sygnału głosowego.
W budynku mieści się Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami – na parterze, kierunek w prawo od wejścia głównego, za portiernią.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo w kolorze niebieskim, wjazd na parking od strony ulicy Waszyngtona.

Wstęp z psem asystującym
Istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości bezpośredniego skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowaną wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania).
Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osoby z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.
Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru -ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Zbierskiego 6 Akademickie Centrum Sportowe

Dostępność wejścia do budynku
Główne wejście do budynku i pozostałe wejścia zewnętrzne z poziomu terenu – nie ma utrudnień, dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę z poziomu parteru na poziomy -1 i 1.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy wejściu zewnętrznym na halę sportową jest udostępnione, oznaczone znakiem poziomym i pionowym miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnego ogólnodostępne, oznaczone kopertą i kolorem niebieskim.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru -ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Zbierskiego 2/4 

Dostępność wejścia do budynku
Główne wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Wejście oznakowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania; dobrze oświetlone.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich posiada dwie windy, jedna z udogodnieniami dla niepełnosprawnych, ogólnodostępna do wszystkich pomieszczeń oraz drugą przeznaczoną wyłącznie dla niepełnosprawnych z poziomu parteru na poziom I piętra – dostęp do auli i sal wykładowych.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W aulach zainstalowano pętle indukcyjne dla wzmocnienia głosy.
W budynku są toalety dla niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.
W części podziemnej pod budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz jedno miejsce parkingowe ogólnodostępne na zewnątrz wzdłuż budynku od strony lewej wejścia do budynku.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru -ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Armii Krajowej 13/15

Dostępność wejścia do budynku
Przy wejściu głównym do budynku od strony Alei Armii Krajowej, po prawej stronie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ; wejście do budynku od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych; z uwagi na małą różnicę poziomu terenu w stosunku do wjazdu do budynku wykonane podjazdy mają niskie nachylenie do 5%. Drzwi są aluminiowe z poręczami do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek w części głównej segmentu A dostępny jedynie na poziomie parteru, przy przejściu do korytarza sąsiedniego segmentu B występują schody zaopatrzone w poręcze; od strony wejścia segmentu B1 (Planetarium) , po przebyciu korytarza w kierunku segmentu B znajduje się winda przystosowana dla osób niepełnosprawnych .
Część pomieszczeń znajduje się na poziomie przyziemia od strony ulicy Zbierskiego, wejście bez barier.
Brak możliwości dotarcia do Sali gimnastycznej zlokalizowanej na parterze w lewej części segmentu B – na wysokości pół pietra znajdują się schody z poręczami.
Brak możliwości dotarcia do Sali Planetarium i tarasu widokowego do obserwacji astronomicznych.
Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
W auli w budynku zainstalowano pętlę indukcyjną dla wzmocnienia głosu.
W budynku sa toalety dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.
Przy budynku od strony wejścia do segmentu B1 (Planetarium) jest wyznaczone miejsce dla niepełnosprawnego, wjazd z Alei Armii Krajowej.
Z uwagi na ograniczenia terenu będącego własnością Uczelni można było zapewnić tylko jedno miejsce, ale biorąc pod uwagę bezpośrednią bliskość kolejnych budynków Uniwersytetu, można korzystać z miejsc parkingowych wyznaczonych przy tych budynkach – przy budynku przy Zbierskiego 6 i Zbierskiego 2/4.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
W budynku, alarm pożarowy jest rozgłaszany sterowaną ręcznie syreną dźwiękową, zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Armii Krajowej 36A

Dostępność wejścia do budynku
Główne wejście do budynku z poziomu terenu dostępne bez ograniczeń dla wszystkich.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Dostępność dla wszystkich za pomocą schodów i platformy  z poziomu parteru na wysoki parter oraz możliwość poruszania się na wózku do części biblioteki i czytelni na parterze, odpowiednio wyprofilowanymi korytarzami;
W części budynku biblioteki znajduje się winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
Na wyższe kondygnacje w budynku dydaktycznym nie ma możliwości dostępu dla osób niepełnosprawnych; w planie inwestycyjnym na rok 2022 są zabezpieczone środki finansowe i dokumentacja projektowa na wykonanie zewnętrznej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, która umożliwi pełny dostęp dla wszystkich.
Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 ,
e-mail: bon@ujd.edu.pl

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na terenie wydzielonego do budynku parkingu, dojazd od strony ulicy Worcella; wjazd na parking możliwy po zgłoszeniu np. telefonicznym do asystenta.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Wsparcie Asystenta ON jest możliwe po uprzednio złożonym wniosku w BON.
Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest sterowanym ręcznie sygnalizatorem dźwiękowym – syrena pożarowa; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Dąbrowskiego 14

Dostępność wejścia do budynku
Brak możliwości  wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych ; główne wejście do budynku od strony wewnętrznego podwórka posiada schody; istnieje możliwość wejścia do budynku przy udziale asystenta wejściem/wyjściem  ewakuacyjnym do  budynku od strony ulicy Dąbrowskiego – do pokonania dwa schody, ale tylko na poziom parteru. Od strony podwórka znajdują się jeszcze dwa wejścia na poziom parteru, ale są trudno dostępne.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek niedostępny dla osób niepełnosprawnych; budynek umieszczony na liście zabytków (zewnętrzna elewacja od strony ulicy Dąbrowskiego), wybudowany w technologii tradycyjnej, posiadający wąskie korytarze, wielopoziomowe schody; brak windy.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.
Wsparcie Asystenta Osoby z Niepełnosprawnościami (AON), doradców ds. edukacyjnych oraz pozostałych form  jest możliwe, po uprzednio złożonym wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04 ,
e-mail: bon@ujd.edu.pl

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Na terenie placu wewnętrznego wyznaczone jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej, wjazd przez bramę od strony ulicy Dąbrowskiego.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego, jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić uprzednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Kontakt z BON ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29  tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
W budynku alarm pożarowy rozgłaszany jest za pomocą Systemu Sygnalizacji Pożaru – donośny dźwięk syreny i sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód. Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04 podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.


 

Częstochowa, Dąbrowskiego 76/78 Dom Studenta „Skrzat”

Dostępność wejścia do budynku
Wejście do budynku dostosowane dla osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych z poręczami, drzwi aluminiowe duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózkach.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Istnieje możliwość kwaterowania osób z niepełnosprawnościami na poziomie parteru, gdzie przygotowano osiem pokojów z łazienkami; windy są na wyższe kondygnacje, ale nie przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami – brak możliwości wjazdu wózka, ze względu na techniczne ograniczenia konstrukcji szybu windowego.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku.
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich.
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd od strony ulicy Dąbrowskiego, konieczny kontakt z asystentem zgłoszenia osoby korzystającej z parkingu do kierownika obiektu.

Wstęp z psem asystującym

Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem, po uprzednim zgłoszeniu do kierownika obiektu.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność wsparcia przez tłumacza migowego należy zgłosić minimum na trzy dni przed planowana wizytą.
Tablet z zainstalowanym programem tłumacza języka migowego jest dostępny w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Zapotrzebowanie na sprzęt należy zgłosić odpowiednio wcześniej (min. 3 dni przed terminem skorzystania)
Kontakt z BON: ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29, tel. 34 3784304, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Wsparcie asystenta osób z niepełnosprawnościami (AON) i doradców edukacyjnych oraz pozostałe formy pomocy są możliwe po uprzednim złożeniu wniosku w BON, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 tel. 34 378 43 04, e-mail: bon@ujd.edu.pl
Siedziba Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością (BON) znajduje się w budynku głównym Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego (UJD) w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8, pok. 29 na parterze (na prawo za portiernią znajdującą się przy wejściu głównym UJD).

Ewakuacja
Budynek  zaopatrzony jest w System Sygnalizacji Pożaru -ciągły dźwięk syreny alarmowej oraz sygnalizatory świetlne; zastosowane jest oświetlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych; drogi ewakuacyjne są wolne od przeszkód, które pozwalają  osobie z ograniczeniami mobilności i percepcji na bezpieczną ewakuację . Ewakuację prowadzi Administrator obiektu wraz z wyznaczonymi przez siebie osobami pomocniczymi ( ubrane w kamizelki o mocno żółtej barwie ). Jeżeli nie jest możliwe samodzielne poruszanie się osoba niepełnosprawna winna natychmiast skontaktować się z Asystentem ON  nr tel. 34 378 43 04   podając miejsce przebywania i oczekiwać na ewakuację przez ekipę ratowniczą. W czasie pożaru nie wolno korzystać z wind osobowych.